LABORATUVAR HİZMETLERİ

Biyokimya

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır.

Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücre nin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan DNA nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapmaktır. Canlılardaki protein bileşimi, besinlerin enerjiye dönüşmesi, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi yaşam süreçlerinin araştırılması da yine biyokimyanın ilgi alanına girer.

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroplarıve (mikro) boyutundaki organizmaları inceleyen bilim dalına verilen isimdir.Mikrobiyoloji, bakteriler, virüsler, algler vb. canlıların incelenmesini içerir.

Mikroorganizma denilince bakteriler, virüsler, protozoonlar, mantarlar ve ilkel algler anlaşılır. Mikrobiyoloji bilim dalının faydalı branşlar, tıp, tarım ve endütridir.

Hormon

Hormon, metabolizmaların, bünyesindeki bazı faaliyetleri denetim altında tutmak için ürettikleri salgılar. (içsalgı) olarak da adlandırılırlar. Bir hücre veya hücre grubu ile diğer hücreler arasındaki kimyasal mesajcı moleküllerdir. İçsalgı bezlerinde (endokrin bezleri) üretilirler ve kana salınırlar.

Hormonlar molekül yapılarına göre 4 e ayrılırlar.

[1] - Amin yapısındaki hormonlar.

[2] - Peptid yapısındaki hormonlar.

[3] - Steroid yapısındaki hormonlar.

[4] - Lipid yapısındaki hormonlar.(eikozanoidler olarak da adlandırılırlar)

Seroloji

Seroloji, serum veya serum bilimi, serum imali veya tesirlerini konu alan bilim dalı. Bir disiplin olan seroloji serumları incelemeye yönelik bir çok tekniği içinde barındırır.

Tıpta seroloji dendiğinde akla gelen şeylerden biri belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir tıbbi kan testidir. Bir enfeksiyon şüphesi oluştuğunda seroloji uygulanabilir. Hepatit testlerine de bu kandan bakılmaktadır.

İmmünoloji

İmmünoloji, Tıbbın bağışıklık ve farklı organizmaların bağışıklık sistemleri ile ilgilenen alt dalı. Türkçeye, Fransızca (immunologie) kelimesinden türeyerek gelmiştir. Türkçe (Bağışıklık bilimi) olarak da adlandırılır. Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikler organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hali ve fizyolojik işlevleri ile indanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin: otoimmün bozukluklar) kapsar. Ayrıca immünoloji bağışıklık sisteminin çeşitli öğelerinin in vivo, in situ ve in vitro şekillerde araştırılması ve incelenmesini de içerir.

İmmünoloji oldukça geniş bir daldır ve bir çok alt dala sahiptir; immünoterapi, immüno genetik ve evrimsel immünoloji gibi. Ayrıca farklı bilimsel disiplinlerde immünolojik bulgular kullanılabilir, immünolojik yönler olabilir.